تماس با ما

 

تعرفه سرویس تلفن ثابت:

نرخ یك دقیقه مكالمه شهری تلفن ثابت بسته به مقصد و زمان تماس و اپراتور شبکه مقصد طبق جداول ذیل متغیر می باشد:

جدول 1 ـ نرخ زمان یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت:

شرح زمان یک پالس
مکالمه به دقیقه 
نرخ یک دقیقه مکالمه
با پالس 70/44 به ریال
از ساعت 8 صبح تا 13  2/24 19/96
از ساعت 13 تا 21  2/67 16/70
از ساعت 21 تا 8 صبح  3/2 13/86
روزهای جمعه و تعطیلات رسمی در تمام ساعات  3/2 13/86
     

جدول 2 ـ نرخ یك دقیقه مكالمه بین شهری تلفنهای ثابت :

منطقه مسافت مستقیم
به کیلومتر 
تعداد پالس در دقیقه نرخ یک دقیقه مکالمه
با پالس 70/44 به ریال
روز شب روز شب
1 تا 100  3 2 134 89
2 از 100 تا 400  6 4 268 179
3 از 400 تا 700  12 6 536 268
4 بیشتر از 700  16 8 715 358
           
 • ساعات روز از 8 صبح الی 21
 • ساعات شب از 21 الی 8 صبح
 • نرخ مكالمات روزهای جمعه و تعطیلات رسمی برابر تعرفه های ساعات شب (21 تا 8 صبح) خواهد بود.

جدول 3 ـ مبلغ وصولی یک دقیقه مکالمه تلفن بین الملل از ایران به مقصد سایر کشور ها :

ردیف مبلغ یک دقیقه (ریال) نام کشور ها
1 1575 کلیه کشور های جهان به جز نقاط مندرج در بند 2
2 4796 ویتنام - کوبا - سورینام - گویان فرانسه - ریونیون - آنتیل فرانسه - والیس وفوتانا
3 2030 افغانستان
     

توضیحات

 • نرخ وصولی یك دقیقه ارتباط تلفن ثابت به مقصد تلفن ماهواره‌ای ثریا با كد (0088216) مبلغ 8600 ریال به اضافه 6% مالیات و عوارض می‌باشد كه تغییری نكرده است.
 • نرخهای قبلی وصولی ارتباطات بین‌الملل دریائی اینمارست و ارتباطات بین‌الملل تلكس و تلگراف به قوت خود باقیست.

جدول 4 - نرخ یك دقیقه مكالمه شهری به تلفن همراه دولتی :

زمان و
روز هفته
شنبه ـ پنجشنبه شنبه ـ پنجشنبه جمعه و تعطیلات
08:00 - 21:00 21:00 - 08:00 24 ساعت
ریال (هر دقیقه) ریال (هر دقیقه) ریال (هر دقیقه)
داخلی 447 358 358
بین شهری 760 536 536
       

جدول 5 ـ تعرفه موبایل تالیا :

زمان و
روز هفته
شنبه ـ پنجشنبه شنبه ـ پنجشنبه جمعه و تعطیلات
08:00 - 21:00 21:00 - 08:00 24 ساعت
ریال (هر دقیقه) ریال (هر دقیقه) ریال (هر دقیقه)
داخلی 670 536 536
بین شهری 1117 804 804
       

تعرفه ‌سرویسهای ویژه تلفن ثابت :
آبونمان سرویسهای ویژه ذیل رایگان می باشد:

 • انتقال مكالمه
 • انتظار مكالمه
 • شماره‌گیری سریع
 • پی در پی نمودن خطوط
 • بیدار باش
 • نمایشگر شماره
 • رئیس منشی
 • ارتباط بدون شماره گیری
 • انتقال از خط اشغال به خطوط دیگر
 • مكالمه سه‌نفره (قابل ذكر است سرویس مكالمه سه‌نفره 4 برابر آبونمان ماهانه یك خط تلفن معمولی می‌باشد

تعرفه خدمات امور مشتركین :

خدمات هزینه (ریال)
وصل خط/ قطع خط 5.000
بستن صفر اول / صفر دوم 23.691
تغییر محل خط تلفن 50.000
تغییر نام خط تلفن  20.000
   
 • دیگر خدمات امور مشتركین رایگان می باشد.
 • هزینه خدمات امور مشترکین به مبلغ قبوض ارسالی اضافه خواهد شد.