تماس با ما

 

 آقای مهندس نمدچی                      رزومه

 تحصیلات : فوق لیسانس                           تماس

 

 

 

 آقای مهندس رضائی                       رزومه

 تحصیلات : فوق لیسانس                           تماس

 

 

 

 آقای مهندس محمدیان                     رزومه

 تحصیلات : لیسانس                                تماس

 

 

 

 آقای مهندس مختاری                     رزومه

  تحصیلات : لیسانس                               تماس

 

 

 

 آقای مهندس احمدپناهی                  رزومه

تحصیلات : فوق لیسانس                             تماس

 

 

 

 خانم مهندس شریعتی نژاد              رزومه

  تحصیلات : لیسانس                                تماس

 

 

 

 خانم مهندس صانعی                      رزومه

  تحصیلات : لیسانس                                تماس

 

 

 

 خانم مهندس فخاریان                     رزومه

  تحصیلات : لیسانس                                تماس

 

 

 

 خانم مهندس عبدوس                     رزومه

  تحصیلات : لیسانس                                تماس